LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

Ngày 25/11/2019 14:48:10

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC PHỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC PHỤNG NĂM 2019


Căn cứ Luật tiếp công dân số42/2013/QH13 ngày 25tháng11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số64/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy địnhchi tiếtthi hành mộtsốđiềucủa Luật tiếp công dân;
UBND xã Ngọc Phụng Ban hành Lịch tiếp công dân năm 2019 như sau:

Tháng

Cá nhân, các ngành được phân công tiếp công dân

Ngày tiếp

1

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 16 và ngày 31

Các ngày làm việc trong tuần

2

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 28

Các ngày làm việc trong tuần

3

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 29

Các ngày làm việc trong tuần

4

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 16 và ngày 26

Các ngày làm việc trong tuần

5

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 14 và ngày 30

Các ngày làm việc trong tuần

6

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 14 và ngày 28

Các ngày làm việc trong tuần

7

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 16 và ngày 31

Các ngày làm việc trong tuần

8

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 30

Các ngày làm việc trong tuần

9

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 13 và ngày 26

Các ngày làm việc trong tuần

10

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 31

Các ngày làm việc trong tuần

11

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 29

Các ngày làm việc trong tuần

12

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 13 và ngày 26

Các ngày làm việc trong tuầnTM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH(Đã ký)Vũ Ngọc Nam


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

Đăng lúc: 25/11/2019 14:48:10 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC PHỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC PHỤNG NĂM 2019


Căn cứ Luật tiếp công dân số42/2013/QH13 ngày 25tháng11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số64/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy địnhchi tiếtthi hành mộtsốđiềucủa Luật tiếp công dân;
UBND xã Ngọc Phụng Ban hành Lịch tiếp công dân năm 2019 như sau:

Tháng

Cá nhân, các ngành được phân công tiếp công dân

Ngày tiếp

1

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 16 và ngày 31

Các ngày làm việc trong tuần

2

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 28

Các ngày làm việc trong tuần

3

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 29

Các ngày làm việc trong tuần

4

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 16 và ngày 26

Các ngày làm việc trong tuần

5

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 14 và ngày 30

Các ngày làm việc trong tuần

6

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 14 và ngày 28

Các ngày làm việc trong tuần

7

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 16 và ngày 31

Các ngày làm việc trong tuần

8

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 30

Các ngày làm việc trong tuần

9

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 13 và ngày 26

Các ngày làm việc trong tuần

10

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 31

Các ngày làm việc trong tuần

11

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 15 và ngày 29

Các ngày làm việc trong tuần

12

Chủ tịch UBND xã

Ban tiếp dân, các ngành có liên quan tham gia tiếp dân

Ngày 13 và ngày 26

Các ngày làm việc trong tuầnTM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH(Đã ký)Vũ Ngọc Nam


Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)