Đảng ủy xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1.Bí thư:
Lê Xuân Đấu
Điện thoại:
0914.896.296
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Lê Văn Hân
Điện thoại:
Thư điện tử:
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1.Văn phòng đảng ủy xã
1.Văn phòng:
Kiều Văn Hoè
Điện thoại:
0948820569
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1.Bí thư:
Lê Xuân Đấu
Điện thoại:
0914.896.296
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Lê Văn Hân
Điện thoại:
Thư điện tử:
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1.Văn phòng đảng ủy xã
1.Văn phòng:
Kiều Văn Hoè
Điện thoại:
0948820569
Thư điện tử: