Đảng ủy xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1.Bí thư:
Nguyễn Ngọc Biên
Điện thoại:
0915.954.869
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Lê Văn Hân
Điện thoại:
0943.503.408
Thư điện tử:
lehannp1@gmail.com
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Văn phòng đảng ủy xã
1.Văn phòng:
Trương Thị Thương
Điện thoại:
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1.Bí thư:
Nguyễn Ngọc Biên
Điện thoại:
0915.954.869
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Lê Văn Hân
Điện thoại:
0943.503.408
Thư điện tử:
lehannp1@gmail.com
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Văn phòng đảng ủy xã
1.Văn phòng:
Trương Thị Thương
Điện thoại:
Thư điện tử: