Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Kiều Văn Hoè
Điện thoại:
0948.820.569
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Lê Thị Huệ
Điện thoại:
0917.496.252
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
1. Chủ tịch:
Hà Thị Hòa
Điện thoại:
0949.024.189
Thư điện tử:

2. Phó chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
hahoa305@gmail.com

Lê Thị Huệ
0917.496.252
huecsnp@gmail.com
3. Đoàn Thanh Niên:
1. Bí thư:
Lê Ngọc Thu
Điện thoại:
0919.117.586
Thư điện tử:

2. Phó bí thư:
Điện thoại:
doanxangocphungtx@gmail.com

Nguyễn Văn Cường
0855.966.678

4. Hội Nông Dân
1. Chủ tịch:
Lê Văn Bình
Điện thoại:
0918.325.963
Thư điện tử:
hoinongdannp@gmail.com
2. Phó CT:
Điện thoại:
Nguyễn Thế Định

5. Hội Cựu Chiến Binh
1. Chủ tịch:
Đỗ Cao Hùng
Điện thoại:
0852.516.345
Thư điện tử:

2. Phó CT:
Điện thoại:


Trần Lương Xuân
0917.396.111
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Kiều Văn Hoè
Điện thoại:
0948.820.569
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Lê Thị Huệ
Điện thoại:
0917.496.252
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
1. Chủ tịch:
Hà Thị Hòa
Điện thoại:
0949.024.189
Thư điện tử:

2. Phó chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
hahoa305@gmail.com

Lê Thị Huệ
0917.496.252
huecsnp@gmail.com
3. Đoàn Thanh Niên:
1. Bí thư:
Lê Ngọc Thu
Điện thoại:
0919.117.586
Thư điện tử:

2. Phó bí thư:
Điện thoại:
doanxangocphungtx@gmail.com

Nguyễn Văn Cường
0855.966.678

4. Hội Nông Dân
1. Chủ tịch:
Lê Văn Bình
Điện thoại:
0918.325.963
Thư điện tử:
hoinongdannp@gmail.com
2. Phó CT:
Điện thoại:
Nguyễn Thế Định

5. Hội Cựu Chiến Binh
1. Chủ tịch:
Đỗ Cao Hùng
Điện thoại:
0852.516.345
Thư điện tử:

2. Phó CT:
Điện thoại:


Trần Lương Xuân
0917.396.111