UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND XÃ

1.Chủ tịch:

Vũ Ngọc Nam

Điện thoại:

01272.406.999

Thư điện tử:

vungocnamnp@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:

Nguyễn Văn Minh

Điện thoại:

+84888558386

Thư điện tử:

minhtung832013@gmail.com

HỆ THỐNG CÔNGCHỨCCHUYÊN MÔN

1. Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)

1.Văn phòng TK:

Hoàng Thị Dung

Điện thoại:

0943. 061.238

Thư điện tử:

hoangdungmt128@gmail.com

2.Văn phòng:

Trương Thị Thương

Điện thoại:

01256.341.178

Thư điện tử:

2. Ban công an Xã:

1.Trưởng công an xã:

Lương Văn Ngân

Điện thoại:

01649.104.294

Thư điện tử:

2. Phó công an xã:

Lê Văn Tuất

Điện thoại:

0977015113

Thư điện tử:

3. Phó công an xã:

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Ban chỉ huy quân sự xã

1. Chỉ huy trưởng:

Nguyễn Văn Bắc

Điện thoại:

0943.220.235

Thư điện tử:

2. Chỉ huy phó:

Trịnh Như Cường

Điện thoại:

0969.470.422

Thư điện tử:

3. Xã đội phó:


4.Kế toán ngân sách

1. Kế toán trưởng:

Lê Hồng Kỳ

Điện thoại:

0915.127.991

Thư điện tử:

2.Kế toán:

Hà Thị Ngọc Mai

Điện thoại:

0943.261.991

Thư điện tử:

hangocmai1991@gmail.com

5.Địa chính xã

1.Cán bộ:

Nguyễn Xuân Huy

Điện thoại:

0912.435.292

Thư điện tử:

nxhuy.np@gmail.com

2.Cán bộ:

Lê Văn Cường

Điện thoại:

0969.470.422

Thư điện tử:

lecuong0384@gmail.com

6.Văn hóa xã

1.Cán bộ:

Lê Thị An

Điện thoại:

0912.606.496

Thư điện tử:

anngocphung@gmail.com

2.Cán Bộ:

Lê Văn Điệp

Điện thoại:

Thư điện tử:

7. Chính sách xã

1.Cán bộ công chức:

Lê Thị Linh

Điện thoại:

0946648236

Thư điện tử:

2. Cán bộ hợp đồng:

tientai8312@gmail.com

8. Tư Pháp xã

1.Cán bộ công chức:

Phạm Văn Tráng

Điện thoại:

0904.904.218

Thư điện tử:

2. Cán bộ công chức:

Lê Huyền Trang

Điện thoại:

01246.757.059

Thư điện tử:

huyentrang.tpnp@gmail.com

9.Thanh tra nhân dân

1.Cán bộ :

Trần Lương Xuân

Điện thoại:

0917.396.111

Thư điện tử:

10.Các tổ chức hội

1. Khuyến học:

Lê Thị Ngọc

Điện thoại:

0915.639.374

Thư điện tử:

2. Người cao tuổi:

Lê Xuân Kỷ

Điện thoại:

01658.572.830

Thư điện tử:

3. Cựu TN-XP:

Vi Hồng Phiên

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Nạn nhân CĐDC:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

5. Cựu giáo chức:

Phạm Thị Nguyên

Điện thoại:

01295.087.972

Thư điện tử:

6. Làm vườn:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

LÃNH ĐẠO UBND XÃ

1.Chủ tịch:

Vũ Ngọc Nam

Điện thoại:

01272.406.999

Thư điện tử:

vungocnamnp@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:

Nguyễn Văn Minh

Điện thoại:

+84888558386

Thư điện tử:

minhtung832013@gmail.com

HỆ THỐNG CÔNGCHỨCCHUYÊN MÔN

1. Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)

1.Văn phòng TK:

Hoàng Thị Dung

Điện thoại:

0943. 061.238

Thư điện tử:

hoangdungmt128@gmail.com

2.Văn phòng:

Trương Thị Thương

Điện thoại:

01256.341.178

Thư điện tử:

2. Ban công an Xã:

1.Trưởng công an xã:

Lương Văn Ngân

Điện thoại:

01649.104.294

Thư điện tử:

2. Phó công an xã:

Lê Văn Tuất

Điện thoại:

0977015113

Thư điện tử:

3. Phó công an xã:

Điện thoại:

Thư điện tử:

3. Ban chỉ huy quân sự xã

1. Chỉ huy trưởng:

Nguyễn Văn Bắc

Điện thoại:

0943.220.235

Thư điện tử:

2. Chỉ huy phó:

Trịnh Như Cường

Điện thoại:

0969.470.422

Thư điện tử:

3. Xã đội phó:


4.Kế toán ngân sách

1. Kế toán trưởng:

Lê Hồng Kỳ

Điện thoại:

0915.127.991

Thư điện tử:

2.Kế toán:

Hà Thị Ngọc Mai

Điện thoại:

0943.261.991

Thư điện tử:

hangocmai1991@gmail.com

5.Địa chính xã

1.Cán bộ:

Nguyễn Xuân Huy

Điện thoại:

0912.435.292

Thư điện tử:

nxhuy.np@gmail.com

2.Cán bộ:

Lê Văn Cường

Điện thoại:

0969.470.422

Thư điện tử:

lecuong0384@gmail.com

6.Văn hóa xã

1.Cán bộ:

Lê Thị An

Điện thoại:

0912.606.496

Thư điện tử:

anngocphung@gmail.com

2.Cán Bộ:

Lê Văn Điệp

Điện thoại:

Thư điện tử:

7. Chính sách xã

1.Cán bộ công chức:

Lê Thị Linh

Điện thoại:

0946648236

Thư điện tử:

2. Cán bộ hợp đồng:

tientai8312@gmail.com

8. Tư Pháp xã

1.Cán bộ công chức:

Phạm Văn Tráng

Điện thoại:

0904.904.218

Thư điện tử:

2. Cán bộ công chức:

Lê Huyền Trang

Điện thoại:

01246.757.059

Thư điện tử:

huyentrang.tpnp@gmail.com

9.Thanh tra nhân dân

1.Cán bộ :

Trần Lương Xuân

Điện thoại:

0917.396.111

Thư điện tử:

10.Các tổ chức hội

1. Khuyến học:

Lê Thị Ngọc

Điện thoại:

0915.639.374

Thư điện tử:

2. Người cao tuổi:

Lê Xuân Kỷ

Điện thoại:

01658.572.830

Thư điện tử:

3. Cựu TN-XP:

Vi Hồng Phiên

Điện thoại:

Thư điện tử:

4. Nạn nhân CĐDC:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

5. Cựu giáo chức:

Phạm Thị Nguyên

Điện thoại:

01295.087.972

Thư điện tử:

6. Làm vườn:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử: