UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

1. Chủ tich UBND: Vũ Ngọc Nam
- Điện thoại: 0812.406.999
- Email: vungocnamnp@gmail.com


2. Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Minh
- Điện thoại: 0888.558.386
- Email: minhtung832013@gmail.com


II. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng UBND:
- Văn phòng - Thống kê: Hoàng Thị Dung
Điện thoại:
Emai: hoangdungmt128@gmail.com


- Văn phòng phụ trách CCHC:

2. Ban công an xã:
- Trưởng công an xã: Lương Văn Ngân
Điện thoại: 0914.786.252
Email:


- Phó công an xã: Lê Văn Tuất
Điện thoại:
Email:


3. Ban chỉ huy quân sự xã:

- Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn Bắc
Điện thoại: 0943.220.235
Email: nguyenbacnp@gmail.com

- Chỉ huy phó: Trịnh Như Cường
Điện thoại: 0969.470.422
Email:


4. Kế toán tài chính:

- Kế toán trưởng: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: 0915.127.991
Email:


- Kế toán: Hà Thị Ngọc Mai
Điện thoại: 0943.261.991
Email: hangocmai1991@gmail.com


5. Địa chính xã:

- Địa chính xây dựng, môi trường: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 0912.435.292
Email: nxhuy.np@gmail.com


- Địa chính nông nghiệp: Lê Văn Cường
Điện thoại 0942.553.678
Email: lecuong0384@gmail.com

6. Văn hoá xã hội - LĐTBXH:

- Văn hoá xã hội: Lê Thị An
Điện thoại: 0912.606.496
Email: anngocphung@gmail.com


- Văn hoá LĐTBXH: Lê Thị Linh
Điện thoại: 0946.648.236
Email: tientai8312@gmail.com


- CB bán chuyên trách: Trịnh Thị Loan
Điện thoại: 0973.925.604
Email:

7. Tư pháp hộ tịch:

- Tư pháp hộ tịch: Lê Huyền Trang
Điện thoại: 0919.314.998
Email: huyentrang.tpnp@gmail.com


- Tư pháp: Hà Văn Bằng
Điện thoại:
Email:


8. Dân tộc - Tôn giáo.

- Cán bộ công chức: Hà Đình Mạnh
Điện thoại: 0916.546.972
Email: hamanh1972@gmail.com

9. Thanh tra nhân dân: Trần Lương Xuân
Điện thoại:
Email:

10. Các tổ chức hội:

- Khuyến học: Lê Thị Ngọc
Điện thoại: 0915.639.374
Email:

- Người cao tuổi: Lê Xuân Kỷ
Điện thoại: 0358.572.830
Email:

- Hội Cựu TNXP: Lê Hống Phiên
Điện thoại


4. Nạn nhân CĐDC:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

5. Cựu giáo chức:

Phạm Thị Nguyên

Điện thoại:

01295.087.972

Thư điện tử:

6. Làm vườn:

Nguyễn Hữu Hùng

Điện thoại:

Thư điện tử:

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

1. Chủ tich UBND: Vũ Ngọc Nam
- Điện thoại: 0812.406.999
- Email: vungocnamnp@gmail.com


2. Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Minh
- Điện thoại: 0888.558.386
- Email: minhtung832013@gmail.com


II. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng UBND:
- Văn phòng - Thống kê: Hoàng Thị Dung
Điện thoại:
Emai: hoangdungmt128@gmail.com


- Văn phòng phụ trách CCHC:

2. Ban công an xã:
- Trưởng công an xã: Lương Văn Ngân
Điện thoại: 0914.786.252
Email:


- Phó công an xã: Lê Văn Tuất
Điện thoại:
Email:


3. Ban chỉ huy quân sự xã:

- Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn Bắc
Điện thoại: 0943.220.235
Email: nguyenbacnp@gmail.com

- Chỉ huy phó: Trịnh Như Cường
Điện thoại: 0969.470.422
Email:


4. Kế toán tài chính:

- Kế toán trưởng: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: 0915.127.991
Email:


- Kế toán: Hà Thị Ngọc Mai
Điện thoại: 0943.261.991
Email: hangocmai1991@gmail.com


5. Địa chính xã:

- Địa chính xây dựng, môi trường: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 0912.435.292
Email: nxhuy.np@gmail.com


- Địa chính nông nghiệp: Lê Văn Cường
Điện thoại 0942.553.678
Email: lecuong0384@gmail.com

6. Văn hoá xã hội - LĐTBXH:

- Văn hoá xã hội: Lê Thị An
Điện thoại: 0912.606.496
Email: anngocphung@gmail.com


- Văn hoá LĐTBXH: Lê Thị Linh
Điện thoại: 0946.648.236
Email: tientai8312@gmail.com


- CB bán chuyên trách: Trịnh Thị Loan
Điện thoại: 0973.925.604
Email:

7. Tư pháp hộ tịch:

- Tư pháp hộ tịch: Lê Huyền Trang
Điện thoại: 0919.314.998
Email: huyentrang.tpnp@gmail.com


- Tư pháp: Hà Văn Bằng
Điện thoại:
Email:


8. Dân tộc - Tôn giáo.

- Cán bộ công chức: Hà Đình Mạnh
Điện thoại: 0916.546.972
Email: hamanh1972@gmail.com

9. Thanh tra nhân dân: Trần Lương Xuân
Điện thoại:
Email:

10. Các tổ chức hội:

- Khuyến học: Lê Thị Ngọc
Điện thoại: 0915.639.374
Email:

- Người cao tuổi: Lê Xuân Kỷ
Điện thoại: 0358.572.830
Email:

- Hội Cựu TNXP: Lê Hống Phiên
Điện thoại


4. Nạn nhân CĐDC:

Hoàng Văn Chương

Điện thoại:

0932.317.929

Thư điện tử:

5. Cựu giáo chức:

Phạm Thị Nguyên

Điện thoại:

01295.087.972

Thư điện tử:

6. Làm vườn:

Nguyễn Hữu Hùng

Điện thoại:

Thư điện tử: